Usluge Koje Pružamo

Pružamo usluge iz oblasti katastarske geodezije & inženjerske geodezije.

Katastarska Geodezija

Izrada plana legalizacije, geodetskih snimaka, elaborat geodetskih radova, parcelacija zemljišta, omeđivanje parcela, i još mnogo toga.
Više O Katastarskoj Geodeziji

Inženjerska Geodezija

Računanje kubature, obeležavanje objekata, kontrola temelja, praćenje sleganja objekata kao i još mnogo toga.
Više O Inženjerskoj Geodeziji
Iz Usluga Za Vas Izdvajamo:

LEGALIZACIJA

Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća: 

• Geodetski snimak
• projekat izvedenog objekta u tri primerka
• dokaz o pravu korišćenja, svojini, zakupu
• dokaz o plaćenoj naknadi za gradsko građevinsko zemljište
• dokaz o uplati administrativne takse

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture,topografije I njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak treba da sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.

Geodetski snimak po zakonu o planiranju i izgradnji treba da sadrži: 

• Objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija);
• Namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
• Sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama;
• Postojeće ograde, infrastrukturne objekte i priključke;
• Položaje javnih i internih ulica i puteva;
• Bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova;
• Visinsku predstavu terena – apsolutne kote;
• Granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih katastarskih parcela;

GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.

Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.

Ukratko, geodetski snimak treba da sadrži:

• objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija),
• namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi,
• sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama,
• postojeće ograde, infrastrukturne jedinice i priključke,
• položaje javnih i internih puteva i ulica,bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova,
• visinsku predstavu terena,
• granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela...

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ) da bi se izvršilo provodjenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu i sprovela u katastru i slično .

Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih raadova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sadržaj elaborata geodetskih radova je deo sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i tehnički geodetski deo sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom .                

U slučaju elaborata geodetskih radova za ozakonjenje / legalizaciju sadrži sve predhodno navedeno  i geodetski snimak koji se radi po Pravilniku i treba da ide gde i Izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova.

Kada posebni deo nekog objekta , stan , lokal , garaža , pomoćna prostorija … nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru radi se elaborat skica posebnog dela objekta t.j. elaborat geodetskih radova etažiranje na osnovu koga i dokaza o vlasništvu može uknjžiti poseban deo objekta .

Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje

OMEDJAVANJE

Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru).

Međne tačke se na terenu obeležavaju belegama koje, u zavisnosti od terena, kao i u zavisnosti od želje i potrebe vlasnika parcele, mogu biti armirano-betonske belege (propisanih dimenzija: 10x10x50 sm), gvozdenim šipkama (po želji stranke), drveni kočićima, bolcnama u asfaltu ili betonu ili crvenom farbom na postojećem objektu ili ogradi.

Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu, a preduzima se u slučajevima kada dođe do spora između vlasnika/korisnika susednih parcela, kada se vrši kupoprodaja ili davanje u zakup parcele, kada je potrebno utvrditi način korišćenja parcela (na osnovu suvlasničkih udela) ili, jednostavno, kada nosilac nekog stvarnog prava na parceli želi pouzdano da zna gde su granice parcele. Naročito je važno izvršiti obnovu granica parcela pre izgradnje ograde, jer eventualna greška u pozicioniranju ograde može da bude izuzetno skupa, i to ne samo u novčanom smislu.

RACUNANJE KUBATURA

Obračun kubatura odnosno zapremina masa je postupak izračunavanja količina rudarskih kopova, deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa...

Čest problem sa kojim se investitori i izvođači radova susreću je nemogućnost kontrole količina iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje.

Ukoliko se izvrši geodetsko snimanje u dva navrata ( pre i posle radova ) moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti zloupotrebe u pogledu količina.

Osnova za dobro sračunate količine je detaljno snimljen teren u horizontalnom i vertikalnom smislu. Pravilan izbor snimljenih detaljnih tačaka daje vernije rezultate.

Pošaljite Upit Za Saradnju
ili pozovite +381 64 301 80 51
imate pitanje?

Pozovite 064 301 80 51 ili pošaljite elektronski upit.

Kontaktirajte Nas